Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη Προωθητικό Έντυπο Αρθρα Ομιλίες Μελών ΔΣ Κατάλογοι Καλών Πρακτικών Eντυπα Eρευνες Eρευνες άλλων Φορέων Γνώμη της ΟΚΕ Φωτογραφικό Υλικό Λεύκωμα Δεκαετίας
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Γνώμη της ΟΚΕ
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

1.
Ευρύτερος δημόσιος Τομέας
Η Ο.Κ.Ε. έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα της κοινωνικής ευθύνης των Δ.Ε.ΚΟ. έστω και αν δεν είχε τότε χρησιμοποιήσει τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη21. Τότε, αφού είχε επικροτήσει τους στόχους που έθετε ο νομοθέτης22, τόνιζε όμως ότι έπρεπε να προστεθεί ως στόχος και "η αλλαγή της νοοτροπίας των Δ.Ε.Κ.Ο. ώστε να επιδιώκουν συνειδητά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών-χρηστών των υπηρεσιών τους." 23 Προς την κατεύθυνση αυτή, πρότεινε να υπάρχουν διαδικασίες ενημέρωσης και πρόσβασης για τον καταναλωτή, υποβολής και εξέτασης παραπόνων των καταναλωτών και ισορροπημένη διατύπωση των Γενικών Όρων των Συναλλαγών.
Αυτές οι προτάσεις αποτελούσαν ένα πρόπλασμα για τη μορφή που μπορεί να πάρει η Ε.Κ.Ε. στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα<sup>24</sup>, ζήτημα με μεγάλη σημασία και για την υπόλοιπη οικονομία. Στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας κυρίως σε ότι αφορά υπηρεσίες και αγαθά κοινωφελούς χαρακτήρα (ενέργεια, υγεία, μεταφορές, κλπ.) ασκείται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αποτέλεσμα αυτού είναι και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το δημόσιο στην ευρύτερή του έννοια. Οι ΔΕΚΟ αναπτύσσουν δραστηριότητες σε όλη την Ελληνική επικράτεια και συναλλάσσονται με το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού γεγονός που τους καθιστά σημαντικούς φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχα το δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας είναι και ο κύριος χρήστης αλλά και διαχειριστής φυσικών πόρων που αντίστοιχα συνεπάγεται και μεγάλες περιβαλλοντικές ευθύνες. Τέλος εξαιτίας της διασποράς τους σε όλη την χώρα όσο και εξαιτίας της μαζικότητας της παραγωγής (αγαθών και υπηρεσιών) οι ΔΕΚΟ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην εφαρμογή της ΕΚΕ.
Πέραν αυτών, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας μπορεί να συμβάλει με τη μαζικότητα των αγορών του στην ανάπτυξη και διάδοση τα Ε.Κ.Ε. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου, ο δημόσιος τομέας, οι Δ.Ε.Κ.Ο. και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να θέτουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες προκηρύξεις.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε κάθε περίπτωση αφορά τόσο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις δημόσιες κάθε μορφής, οι οποίες όχι μόνο δεν απαλλάσσονται εξαιτίας του δημόσιου χαρακτήρα τους να λειτουργούν ως υπεύθυνοι κοινωνικά και περιβαλλοντικά φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά αντίθετα εξαιτίας και του κοινωφελούς σκοπού τους επιβάλλεται να αποτελέσουν πρότυπα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό.
Η Πράσινη Βίβλος και η Ανακοίνωση της Ε.Ε. το 2002 ειδικότερα αναφέρονται στον τομέα αυτό μέσω της μνημόνευσης των οργανισμών της λεγόμενης "κοινωνικής οικονομίας" οι οποίοι προτείνεται να εκδίδουν ετήσιες αναφορές με τη μορφή απολογισμού σχετικά με την δράση και την αποτελεσματικότητα τους σε τρία επίπεδα : οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Ωστόσο προκειμένου να πετύχουν την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των ετήσιων αναφορών οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένους μηχανισμούς σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης και πληροφόρησης της ΕΚΕ προκειμένου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα και στο σύνολο του οργανισμού. Αντίστοιχα κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή τους σε δίκτυα για την ΕΚΕ από όπου θα μπορούν να αντλήσουν εμπειρία και καλές πρακτικές από τον πιο ευέλικτο ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΚΕ στις ΔΕΚΟ, εξαιτίας του μεγέθους και της διασποράς τους, κρίνεται και η εφαρμογή διεθνών προτύπων για την ΕΚΕ και το περιβάλλον (όπως αυτά αναφέρονται στις προτάσεις για την ΕΚΕ).
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ευρύτερα γνωστό ότι η πρακτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι αρκετά αντιφατική αφού βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο μετεξέλιξης της αγοράς από την παρελθούσα μονοπωλιακή και προνομιακή υπέρ των δημοσίων επιχειρήσεων κατάσταση σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, όπου αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα και οι εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα να εκτίθενται στις ίδιες συνθήκες με αυτές των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη η προσαρμογή και των επιχειρήσεων αυτό στις νέες συνθήκες και η γρήγορη ανταπόκρισή τους στα θέματα που θέτει ο προβληματισμός για την ανάπτυξη της ΕΚΕ ώστε αφενός να επιβεβαιώσουν και έμπρακτα το χαρακτήρα τους ως επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα αφετέρου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις νέες συνθήκες λειτουργίας του περιβάλλοντος τους.

2. Βιομηχανία
Η βιομηχανία είναι ο τομέας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που απασχολεί ανά μονάδα το μεγαλύτερο πλήθος εργαζομένων και εξαιτίας αυτού συνδέεται περισσότερο με την τοπική κοινωνία ως φορέας απασχόλησης ενώ ταυτόχρονα η δράση της εξαρτάται περισσότερο και από το φυσικό περιβάλλον (χρήση πρώτων υλών στην παραγωγή, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας κλπ. Κατά συνέπεια είναι ο τομέας που εκτίθεται περισσότερο και ευκολότερα από οποιονδήποτε άλλο σε κριτική για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Στην βιομηχανία παρ' όλα αυτά διαπιστώνεται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει και τη μεγαλύτερη παράδοση όπως επίσης και πρακτικές εφαρμογές σε επιμέρους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που καλύπτουν κατά περίπτωση τόσο το εσωτερικό περιβάλλον (εργαζόμενους), όσο και το εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες, τοπική κοινωνία) και το φυσικό περιβάλλον. Ενδεικτικό στοιχείο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την ελληνική βιομηχανία σχετικά με την ανάπτυξη και διάδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ιδρυτικών μελών του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανήκει στην βιομηχανία.
Τομείς που φαίνεται να αναδεικνύονται ως προτεραιότητες για την ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρόληψη και την διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του καταναλωτή, τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων για απασχόληση, αλλά και τον σεβασμό των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τους μόνιμους συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους της κάθε επιχείρησης.
Στην Ελλάδα αν και η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι σχετικά πρόσφατη μπορούμε να διακρίνουμε παραδείγματα "καλής πρακτικής" από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους βιομηχανικής δραστηριότητας.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι πρακτικές αυτές προέρχονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν ως προμηθευτές, υπεργολάβους ή υπο-κατασκευαστές μεγαλύτερων επιχειρήσεων και επώνυμων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και δεν είναι εξίσου εκτεθειμένες με τους πελάτες τους στον ευρύτερο προβληματισμό για την αναγκαιότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γίνονται άμεσα κοινωνοί των σχετικών θεμάτων και καλούνται να συμπεριλάβουν σχετικές πολιτικές στην επιχειρηματική πρακτική τους, με αντιστάθμισμα την διατήρηση της συνεργασίας τους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο νέα πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι αν και η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων και στον βιομηχανικό τομέα αποτελείται από Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όπως τονίζεται σε άλλο σημείο της παρούσας γνωμοδότησης, θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά για να ενσωματώσουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να αξιοποιήσουν θετικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αυτή συνεπάγεται σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι συνολικά η ελληνική βιομηχανία συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην διαμόρφωση και ανάδειξη του σύγχρονου και σύνθετου ρόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η ευρύτερη διάδοση της αντίληψης αυτής στην ελληνική βιομηχανία είναι απαραίτητη και θα πρέπει να αποτελεί συνάρτηση της ανάδειξης και αναγνώρισης των ποιοτικών αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις προτεραιότητες που καθορίζει η κάθε επιχείρηση ανάλογα με την στρατηγική της.

Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη