Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη Προωθητικό Έντυπο Αρθρα Ομιλίες Μελών ΔΣ Κατάλογοι Καλών Πρακτικών Eντυπα Eρευνες Eρευνες άλλων Φορέων Γνώμη της ΟΚΕ Φωτογραφικό Υλικό Λεύκωμα Δεκαετίας
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Γνώμη της ΟΚΕ
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


1. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη
Τον Ιούλιο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για την "Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη"9 με στόχο να ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο σχετικά με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας Ε.Κ.Ε.) και δεύτερον να εντοπίσει τρόπους για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προώθησης της Ε.Κ.Ε.
Στη συνέχεια της δημοσίευσης της Πράσινης Βίβλου, ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος στη διάρκεια του οποίου έλαβαν θέση τόσο τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ο.Κ.Ε. και Επιτροπή των Περιφερειών) όσο και εμπλεκόμενοι φορείς όπως επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές ενώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επενδυτές, καταναλωτικές οργανώσεις κ.λπ.
Σε συνέχεια των τοποθετήσεων αυτών, δόθηκε στη δημοσιότητα Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη : μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη" 10που αποσκοπεί να παρουσιάσει μία συνολική στρατηγική της Ε.Ε. για την Ε.Κ.Ε.
Στο τμήμα αυτό της Γνώμης Πρωτοβουλίας, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί σκόπιμο να αναφερθεί διεξοδικότερα στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης αυτής καθώς αποτελεί το πρώτο κοινοτικό κείμενο με προτάσεις που αποσκοπούν να προσεγγίσουν πολύπλευρα το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην αρχή της Ανακοίνωσής της αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της Ε.Κ.Ε. ως εξής :
- Η Ε.Κ.Ε. είναι εθελοντική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που ξεπερνάει τις νομικές υποχρεώσεις αποσκοπώντας στο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό συμφέρον,
- συνδέεται στενά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις και
- αφορά τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων και όχι απλώς ένα προαιρετικό πρόσθετο στις κύριες δραστηριότητές τους.
Στη συνέχεια τονίζεται ότι η αυξανόμενη αναγνώρισή τους από τις επιχειρήσεις και τους ασκούντες τη διοίκησή τους οφείλεται στην αύξηση των ευθυνών που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον αυξανόμενο ρόλο που παίζει η εικόνα και η φήμη και το εντεινόμενο αίτημα για διαφάνεια στην επιχειρηματική δράση αλλά και στην διευρυνόμενη σημασία της γνώσης και της καινοτομίας, παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της διατήρησης του υψηλά ειδικευμένου και ικανού προσωπικού. Ακολούθως, επισημαίνεται η παγκόσμια διάσταση της Ε.Κ.Ε. και τονίζεται ότι η διαδικασία της απελευθέρωσης του εμπορίου και των χρηματο-οικονομικών αγορών πρέπει να συνοδεύονται από τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης όπου θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Τα διαθέσιμα σήμερα εργαλεία για το σκοπό αυτό είναι : Η Διεθνής Συνθήκη του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1977), Η Διακήρυξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας περί Βασικών Αρχών και Δικαιωμάτων στην Εργασία (1977), η Συνθήκη του Ρίο (1994) για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Οι κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Ο.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (....). Η Ε.Κ.Ε. θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την τήρηση αυτών των κανόνων αλλά θα πρέπει να προχωράει περαιτέρω.
Η ανακοίνωση αναφέρεται στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ε.Κ.Ε. και ιδίως στην έλλειψη α) γνώσεων σχετικά με τη σχέση της με την τελική επίδοση μιας επιχείρησης, β) διδασκαλίας και κατάρτισης των υποψήφιων στελεχών επιχειρήσεων, γ) διαφάνειας, δ) ευαισθητοποίησης και διάθεσης των αναγκαίων πόρων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (στο εξής Μ.Μ.Ε.), ε) σχετικών δημόσιων πολιτικών με συνέπεια κ.λ.π.
Η Επιτροπή τονίζει ότι η Ε.Κ.Ε. είναι ένα θέμα που αφορά τις ίδιες της επιχειρήσεις και που διαμορφώνεται δυναμικά από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους ("stakeholders"). Παράλληλα όμως θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα στο κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν ειδικότεροι λόγοι ενίσχυσης της Ε.Κ.Ε. καθώς αυτή μπορεί να χρησιμεύσει στην προώθηση κοινοτικών πολιτικών ενώ παράλληλα, εάν αφεθεί χωρίς τη δημιουργία κοινών και συγκρίσιμων εργαλείων, μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εν γένει της αγοράς.
Οι τομείς δράσης της Επιτροπής καθορίζονται ως εξής :
- Αύξηση των γνώσεων για το θετικό αντίκτυπο της Ε.Κ.Ε. στις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και τις κοινωνίες : ειδικότερα προτείνεται η ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τη σύνδεση Ε.Κ.Ε. και ανταγωνιστικότητας καθώς και μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης, η υποστήριξη δραστηριοτήτων για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και η ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για τα αποτελέσματα της Ε.Κ.Ε. στις επιχειρήσεις και τις χώρες υποδοχής.
- Ανάπτυξη της ανταλλαγής εμπειρίας και ορθών πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων και των κρατών : σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, συγκεκριμένα προτείνεται η ενίσχυση και καλύτερη δικτύωση/συντονισμός των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων φόρουμ για την ανταλλαγή καλής πρακτικής και εμπειρίας και η ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε. στο έργο των ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τα κράτη, αναφέρεται η συγκρότηση μιας ομάδας κοινωνικών εκπροσώπων υψηλού επιπέδου για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διάδοση ορθών πρακτικών.
- Ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης της Ε.Κ.Ε. : προτείνεται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών ως προς την ενσωμάτωση των αρχών της Ε.Κ.Ε. στη γενική εκπαίδευση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να προωθήσει την Ε.Κ.Ε. στην κατάρτιση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν δια βίου εκπαίδευση.
- Προώθηση της Ε.Κ.Ε. στις Μ.Μ.Ε. : τονίζεται η ιδιαιτερότητα των Μ.Μ.Ε. και η ανάγκη ειδικής προσέγγισης. Πέραν των μέτρων που ήδη αναφέρθηκαν και που θα πρέπει να προσαρμοσθούν ειδικά για τις Μ.Μ.Ε. προτείνεται η δημιουργία, φιλικών προς το χρήστη, εργαλείων, η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ Μ.Μ.Ε. και μεγάλων επιχειρήσεων, τονίζεται ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι σύλλογοι των Μ.Μ.Ε., ενώ τέλος τονίζεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των Μ.Μ.Ε. σχετικά με τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.
- Υποστήριξη της σύγκλισης και της διαφάνειας των πρακτικών και εργαλείων της Ε.Κ.Ε. : τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει αποτελεσματική και αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εντοπίζεται η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια που μπορεί να εξυπηρετηθεί με τη δημιουργία κωδίκων δεοντολογίας, την εφαρμογή προτύπων διαχείρισης, την απόδοση και την υποβολή σχετικών εκθέσεων, την επικύρωση και πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και των αποτελεσμάτων τους, την επισήμανση των προϊόντων και των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.
- Δημιουργία ενός πολυμερούς φόρουμ σχετικά με την Ε.Κ.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο : το φόρουμ αυτό θα αποτελείται από 40 περίπου αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, εργαζομένων, καταναλωτών και κοινωνίας των πολιτών καθώς και επαγγελματικούς συλλόγους και δίκτυα επιχειρήσεων. Το φόρουμ αυτό θα λειτουργεί με ολομέλειες και θεματικές επί μέρους συνθέσεις και το οποίο καλείται να καταρτίσει κατευθυντήριες αρχές μέχρι τα μέσα του 2004 σε μια σειρά από ζητήματα συνδεόμενα με τα θέματα που ήδη έχουν αναφερθεί.
- Ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε. στις κοινοτικές πολιτικές : μεταξύ άλλων αναφέρεται η δημιουργία μιας διυπηρεσιακής ομάδας για την Ε.Κ.Ε. εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξασφαλίζει τη συνέπεια των ενεργειών της στον τομέα της Ε.Κ.Ε. Οι πολιτικές για τις οποίες προβλέπεται η ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε. είναι αυτές για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον, και την προστασία του καταναλωτή, τις δημόσιες συμβάσεις, την εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής και του εμπορίου. Τέλος, αναφορά γίνεται στην ανάγκη να ενσωματώσουν την έννοια της Ε.Κ.Ε. στη διαχείριση των εσωτερικών τους διοικητικών υποθέσεων, οι δημόσιες διοικήσεις και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη