Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
Αρχική
Ποιοι Είμαστε
ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΚΕ & ΜΜΕπιχειρήσεις
ΕΚΕ σε Διεθνές Επίπεδο
ΕΚΕ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Καλές Πρακτικές ΕΚΕ
Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Εγγραφή Νέου Μέλους
Διαδραστικά Εργαλεία
Κοινωνικοί Απολογισμοί
Μέλη
Νέα - Δελτία Τύπου
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις
Γλωσσάρι
Newsletter
Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων
_____________________________
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας
Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Ισότητας
Φοιτητικός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"
   
Πρωτόκολλο Συνεργασίας
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και
του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Αθήνα σήμερα 31 του μηνός Μαρτίου 2011, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής “ΓΓΙΦ”) με έδρα την Αθήνα, οδός Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος, που εκπροσωπείται από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κα Μαρία Στρατηγάκη και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (εφεξής “Δίκτυο ΕΚΕ”), με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας 61, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Αναλυτή, οι οποίοι θα καλούνται εφεξής “ τα μέρη”, έχοντας υπόψη,

 • ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/8.02.2008, Τ. Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» ο στόχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) είναι η πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό).
 • ότι σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1715/03 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 24483, σκοπός του Δικτύου ΕΚΕ είναι η προαγωγή της έννοιας, των αρχών και αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον

1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

α. η προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικός παραγωγικός συντελεστής και εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, απαραίτητου παράγοντα για κοινωνική ανάπτυξη.

β. οι πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών συμβάλλουν στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από μορφή, μέγεθος, ιδιωτικό ή δημόσιο

χαρακτήρα, και αναδεικνύονται σε βασικό συστατικό στρατηγικής και εργαλείο διοίκησης των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

γ. η μέχρι σήμερα συνεργασία της ΓΓΙΦ και Δικτύου ΕΚΕ η οποία ακολούθησε το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη την 22α Φεβρουαρίου 2006, υπήρξε αγαστή και θα συνεχισθεί με μεγαλύτερη ένταση με στόχο την εξασθένιση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων στην Ελλάδα.

2. Συμφωνούν να επικαιροποιήσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας με την υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου με στόχο:

Την περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την ανάδειξη και διάδοση πολιτικών ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και συναφών καλών πρακτικών, δράσεων και μέτρων που υιοθετούν και εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου ΕΚΕ

3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει :

Α) την ενίσχυση πολιτικών που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε δραστηριότητες των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, καθώς επίσης και στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία

Β) την αξιοποίηση και προβολή των καλών πρακτικών προώθησης ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις – μέλη του Δικτύου - αναλύοντας τους στόχους, τη μεθοδολογία, τις δράσεις, τη μέτρηση αποτελεσμάτων και τις μεθόδους αξιολόγησης

Γ) την παρουσίαση με βάση το φύλο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους κοινωνικούς απολογισμούς των επιχειρήσεων

Δ) την ενθάρρυνση να συμπεριλάβουν και να προβάλουν πολιτικές που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, κοινωνικούς απολογισμούς, κώδικες δεοντολογίας και λοιπά έντυπα των επιχειρήσεων

Ε) την προώθηση της καταπολέμησης των στερεοτύπων των φύλων μέσα από την επικοινωνιακή πολιτική των επιχειρήσεων

4. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής :

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα αναλάβει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων μελών του σχετικά με την αναγκαιότητα προώθησης πολιτικών ή πρακτικών ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, όπως είναι ενδεικτικά:

 • η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών εργαζομένων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • η προώθηση της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε θέματα αμοιβών και όρων εργασίας
 • η διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών εναρμόνισης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
 • η διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών
 • η πρόσβαση περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης και ο ανασχεδιασμός της επαγγελματικής εξέλιξής τους.
 • η ευνοϊκή αντιμετώπιση αδειών διακοπής της σταδιοδρομίας ( career breaks ) και η οργάνωση προγραμμάτων επανένταξης στην επιχείρηση μετά από μακρά απουσία
 • η ενθάρρυνση της χρήσης της γονικής άδειας ανατροφής τόσο από τον πατέρα όσο και από τη μητέρα εργαζόμενη
 • η πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
 • η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την προώθηση των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα με αυξημένο τεχνικό περιεχόμενο

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προτίθεται να διαμορφώσει και να αναπτύξει, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΕΚΕ, κριτήρια:

 • για την απονομή Βραβείου Ισότητας σε επιχειρήσεις που θα διακρίνονται για τις θετικές δράσεις τους στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
 • για την καθιέρωση Σήματος Ποιότητας για τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πρακτικές ισότητας στον εργασιακό τους χώρο

5. Στη διάρκεια ισχύος του Πρωτοκόλλου τα μέρη θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων πεδίων δράσης από τις επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου ΕΚΕ, όπως είναι ενδεικτικά :

 • Η καταπολέμηση του εργασιακού στρες στο βαθμό που πλήττει σε σημαντικό ποσοστό τις γυναίκες.
 • Η προώθηση καινοτόμων δράσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013.
 • Η διάδοση των εργαλείων που επιτρέπουν την αυτο-αξιολόγηση ως προς τα αποτελέσματα των πολιτικών ισότητας τις οποίες εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο και της διαχείρισης της διαφορετικότητας ( diversity ).

6. Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο κατά τα προαναφερόμενα, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου και την υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη.

7 . Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι τριετής και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τη ΓΓΙΦ: Μαρία Στρατηγάκη, Γενική Γραμματέας

Για το Δίκτυο ΕΚΕ: Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος ΔΣ 
Επίκαιρα:
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Πρόγραμμα & Ομιλίες
5 Δεκεμβρίου 2014 - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas & ΕΔΕΚΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2014 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Global Compact Network Hellas
SAVE THE DATE
5 Δεκεμβρίου 2014 - Εκδήλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Μελών:
12 Νοεμβρίου 2014 - Μαραθώνιοςτης Αθήνας - AbbVie Running Team
3 Νοεμβρίου 2014 - Η Μόδα αναδεικνύει την αληθινή εικόνα της Ψωρίασης - AbbVie
3 Οκτωβρίου 2014 Sustainability Forum 2014 - Global Sustain ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3 Ιουλίου 2014 - Yearbook 2013/14 – Beyond borders – Global Sustain
 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
| Πολιτική Ποιότητας | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία |

  Copyright Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη