Εnglish   Ελληνικά
::Βασικό Μενού::
   
Κριτήρια Εγγραφής
 
Εκτύπωση Ηλεκτρονική ΔιεύθυνσηΣύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν μόνο νομικά πρόσωπα, τα όποια εκπροσωπούνται από φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από αυτά.

Τα μέλη κατατάσσονται σε κύρια, απλά και συνδεδεμένα :
α) Τα κύρια μέλη θα πρέπει να:

  • δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
  • απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους,
  • έχουν κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον €1,5εκ.,
  • έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένες δράσεις ΕΚΕ,
  • προσκομίζουν μαζί με την αίτηση εγγραφής και 2 συστατικές επιστολές από ήδη κύρια μέλη του Δικτύου όπου θα αναφέρεται ότι γνωρίζουν την ενασχόληση της αιτούσης με την ΕΚΕ.

β) Τα απλά μέλη θα πρέπει να:

  • μην πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
  • έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ΕΚΕ.

γ) Τα συνδεδεμένα μέλη θα πρέπει να:

  • είναι συλλογικοί φορείς, οργανώσεις ή ΜΚΟ με στόχους σχετικούς με αυτούς του Δικτύου.

Τα μέλη εγγράφονται ύστερα από έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ. και η τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: 1.200€ για τα κύρια και 600€ για τα απλά και συνδεδεμένα μέλη.


Σημείωση: Δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι” έχουν μόνο τα κύρια μέλη.Νέα - Δελτία Τύπου:
9 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις & Διαφορετικότητα
Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009
9 Νοεμβρίου 2009 - ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα

Εκδηλώσεις Μελών:
15 Νοεμβρίου 2009 - Δενδροφύτευση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης - INTERAMERICAN
8-10 Νοεμβρίου 2009 - Ενεργός Τρόπος Ζωής - QUALITY NET FOUNDATION
6 & 7 Νοεμβρίου 2009 - "Κλίμα και Πόλη: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη" - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ


 Η αναβάθμιση της παρούσας ιστοσελίδας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Copyright
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΌροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία        web design & web development by:Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου